972-50-9267993 izlarc@gmail.com

בית קברות תת קרקעי

בית עלמין תת קרקעי – "שדה המכפלה"

גישה – תפיסה חדשה הממזגת קבורת שדה ומכפלות באופן עילי ותת קרקעי המאפשרת ניצול אופטימלי של עתודת הקרקע.

יישום – ירידה לקרקע לצורך קבורת סנהדרין, תוך ניצול מפלסי הקרקע לטובת גישה נאותה ומכובדת לכל יחידת קבר. גג מרחף המקרה את אזור הקבורה והמשמש בעצמו כשטח לקבורת סנהדרין וקבורה כפולה.

תנועה – צירי תנועה ראשיים היוצרים ספירלה ריבועית. אזורי מפגש והתכנסות המאפשרים מס' לוויות בו זמנית. מעברי קישור אופקיים ואנכיים ומס' יציאות/כניסות למתחם גם לבעלי מוגבלויות.

איוורור ותאורה טבעית – איוורור ותאורה טבעיים למפלס התת קרקעי בכל היקף אזור הקבורה דרך המירווח של הגג המרחף המאפשר נידוף וסירקולציה למעבר אוויר.