972-50-9267993 izlarc@gmail.com

מסעדה בפארק נחל חדרה בשטח של כ- 120 מ"ר הכוללת ישיבה חיצונית וחדרי ספח. הדרך המובילה למסעדה עוברת דרך שפופרת מתכת העטופה צמחיה ומנתבת את מסלול ההליכה לציר המסעדה.